تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
شیعه شناسی 
ادیان ومذاهب 
 
خارج